UMED w roli Lidera Konsorcjum

Nazwa projektu: PICOLO-FH

Tytuł projektu: Porównanie leczenia inklisiranem lub alirokumabem do standardowej terapii u pacjentów pediatrycznych z hipercholesterolemią rodzinną – PICOLO-FH - badanie kliniczne head-to-head

Czego dotyczy badanie: heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (heFH)

Nazwa projektu: BOOSTER

Tytuł projektu: B cell depletion therapy to improve outcomes of steroid-sensitive nephrotic syndrome in adults – the BOOSTER trial

Czego dotyczy badanie: idiopatyczny steroidowrażliwy zespół nerczycowy (SSNS)

Nazwa projektu: COMBO-UC

Tytuł projektu: Comparison of ustekinumab, infliximab and COMBinatiOn therapy in moderately-to-severely active Ulcerative Colitis – the head to head COMBO-UC trial / Porównanie monoterapii ustekinumabem, infliksymabem i terapii podwójnej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego - badanie head-to-head (COMBO -UC)

Czego dotyczy badanie: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)

Nazwa projektu: cALL-POL

Tytuł projektu: Childhood ALL in Poland (cALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children

Czego dotyczy badanie: ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

Nazwa projektu: MAGIC-AML

Tytuł projektu: MAGIC-AML - Multiarm, Multicenter, RAndomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Treatment Strategy - of Acute Myeloid Leukemia

Czego dotyczy badanie: ostra białaczka szpikowa (AML, acute myeloid leukemia )

Nazwa projektu: LAMAinDiab

Tytuł projektu: LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 – randomizowane krzyżowe badanie kliniczne

Czego dotyczy badanie: ADHD, Cukrzyca typu I

Nazwa projektu: Alzheimer

Tytuł projektu: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera

Czego dotyczy badanie: Alzheimer

Nazwa projektu: STEADY

Tytuł projektu: Prospektywne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne III fazy z zaślepieniem oceny punktu końcowego oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny i metotreksatu u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

Czego dotyczy badanie: AZS (Atopowe Zapalenie Skóry)

podziel się