RaRE-TS

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym

Dane projektu

Finansowanie projektu: 16 880 726,88 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 3 611 233,02 PLN), Projekt finansowany ze środków ABM

Opis projektu:

Celem projektu jest ocena skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa rapamycyny w terapii dodanej do  leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z lekooporną padaczką związaną ze stwardnieniem guzowatym. Ponadto w badaniu RaRE-TS będą analizowane w sposób prospektywny biomarkery molekularne, elektrofizjologiczne i neuroobrazowe epileptogenezy i onkogenezy.

Projekt realizowany w konsorcjum, w którym liderem jest Instytut – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” a partnerem UMED Łódź.

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (Lider)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Partner)

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE SP. Z O.O. (Partner)

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (Partner)

Brigham and Women’s Hospital (Partner)

Główny Badacz Koordynator

prof. dr hab. n. med.  Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Kierownik zespołu badawczego UMED:

prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski

Kategorie: