RATIONAL

Tytuł projektu: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA - badanie 2 fazy

Dane projektu

Finansowanie projektu: 15 372 570 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 1 346 082,20 PLN), Projekt finansowany ze środków ABM - ABM/2020/1

Opis projektu:

Celem badania klinicznego RATIONAL jest ocena czy, dzięki zastosowaniu nowego algorytmu diagnostycznego, możliwe będzie wcześniejsze wychwycenie nawrotu chłonniaka DLBCL u pacjenta, który osiągnął całkowitą remisję po leczeniu pierwszej linii i czy wcześniejsze włączenie leczenia drugiej linii, na podstawie tego algorytmu, będzie skuteczniejsze i bezpieczne. Algorytm ten oparty jest o dodatkowe, precyzyjne monitorowanie we krwi pacjenta biomakerów nowotworowych, czyli stężenia krążącego we krwi wolnego DNA nowotworowego (cfDNA). Zakładamy, że szybsza identyfikacja wznowy chłoniaka umożliwi szybsze zastosowanie leczenia drugiej linii u pacjenta, co może przełożyć się na zwiększenie szansy uzyskania ponownej remisji i lepszej odpowiedzi na leczenie.

Chłoniaki rozlane z dużych komórek B (DLBCL, Diffuse Large B-cell lymphoma) są najczęstszymi chłoniakami nie-Hodgkina. Są to klinicznie, morfologicznie i genetycznie wysoce heterogenne nowotwory limfoidalne wywodzące się z dojrzałych komórek B na różnych etapach różnicowania terminalnego. Współcześnie stosowane leczenie I linii pozwala na uzyskanie remisji u około 60 % chorych na DLBCL, z których około 40% nawraca. Monitorowanie chorych po zakończeniu leczenia I linii opiera się na ocenie kliniczno – radiologicznej. Postępowanie takie nie pozwala na uchwycenie wczesnych cech wznowy choroby, przez co moment rozpoczęcia leczenia II linii następuje przy stosunkowo dużej masie guza. Wczesna identyfikacja chorych opornych na leczenie oraz wczesna identyfikacja wznów stanowią zatem wyjątkowo istotne wyzwanie w obecnym paradygmacie terapeutycznym.

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii (Lider)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Partner)

Polska Grupa Badawcza Chłoniaków (Partner)

Główny Badacz Koordynator

Prof. dr hab.n. med. Ewa Lech-Marańda

Kategorie: