LAMAinDiab

Tytuł projektu: LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 – randomizowane krzyżowe badanie kliniczne

Dane projektu

Finansowanie projektu: 9 987 887 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 7 152 075 PLN), Projekt finansowany ze środków ABM - ABM/2021/2

Opis projektu:

Celem projektu jest optymalizacja terapii zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży ze współistniejącą cukrzycą typu 1. ADHD jest najczęstszym zaburzeniem neurorozwojowym w populacji pediatrycznej, jednak w ok 90% przypadków pozostaje ono niezdiagnozowane. Nierozpoznane lub nieleczone ADHD może w wymierny sposób pogarszać kontrolę cukrzycy typu 1, która stanowi jedną z najbardziej obciążających chorób przewlekłych – zarówno dla dziecka jak również jego opiekunów. Dodatkowo, brak jest obecnie dedykowanych zaleceń terapeutycznych dotyczących terapii ADHD dla tej szczególnej grupy pacjentów. W ramach projektu zaplanowano program badań przesiewowych w kierunku ADHD w wybranych ośrodkach diabetologii dziecięcej w Polsce oraz realizację niekomercyjnego badania klinicznego produktów leczniczych (lisdeksamfetamina oraz metylfenidat). Badanie kliniczne rozpocznie się od pierwotnej interwencji edukacyjnej w postaci warsztatów dla rodziców, a następnie wprowadzeniu farmakoterapii jednym z badanych leków (lisdeksamfetamina lub metylfenidat) – lek dla pacjenta zostanie wybrany losowo, terapia potrwa 6 miesięcy po czym nastąpi zmiana na drugi z leków badanych. Podstawowym celem i punktem końcowym badania jest poprawa kontroli objawów ADHD. Zweryfikowane zostaną również pozostałe efekty działania leków – wpływ na poprawę jakości życia, zmianę efektów kształcenia szkolnego leczonych pacjentów, nasilenie aktywności ruchowej oraz jakość snu mierzone za pomocą osobistych akcelerometrów. Wreszcie, oceniony zostanie również wpływ optymalizacji leczenia ADHD na kontrolę cukrzycy.

Projekt realizowany w konsorcjum z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Lider)

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Partner)

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę (Partner)

Główny Badacz Koordynator

dr hab. n.med. Agnieszka Butwicka

Kategorie: