Alzheimer

Tytuł projektu: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera

Dane projektu

Finansowanie projektu: 9 968 771,73 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 6 865 478,73 PLN) - ABM/2021/2, Projekt finansowany ze środków ABM

Opis projektu:

Celem projektu jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawie synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych oraz funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych i otępienia w chorobie Alzheimera.

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer‘s Disease, AD) jest najczęstszą przyczyną otępienia odpowiadającą za 60-75% wszystkich jego przypadków. U osób z AD obserwujemy stopniowe osłabienie zdolności poznawczych, w tym pamięci, umiejętności logicznego myślenia i umiejętności społecznych. Liczba osób w Polsce, u których występowało otępienie typu alzheimerowskiego szacowana jest na poziomie od 360 tysięcy do 470 tysięcy. Tak duży problem medyczny generuje olbrzymie koszty ekonomiczne i społeczne.

Dostępne leczenie ma działanie objawowe, a jego skuteczność jest znacznie ograniczona. Pomimo licznych badań nad nowymi cząsteczkami, które mogłyby znaleźć swoje zastosowanie w skutecznej terapii AD, do tej pory na rynek nie wprowadzono żadnych nowych preparatów. Badany produkt leczniczy – fumaran dimetylu jest estrem metylowym kwasu fumarowego o silnym działaniu przeciwoksydacyjnym, przeciwzapalnym i immunomodulującym. Terapia ma na celu ingerencję w część mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój otępienia, tym samym zahamowanie progresji łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia oraz zahamowanie rozwoju obecnych już objawów otępiennych.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Lider)

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Partner)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Partner)

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Partner)

Główny Badacz Koordynator

prof. dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski

Kategorie: