STEADY

Tytuł projektu: Prospektywne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne III fazy z zaślepieniem oceny punktu końcowego oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny i metotreksatu u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

Dane projektu

Finansowanie projektu: 16 016 547,36 PLN , Projekt finansowany ze środków ABM - ABM/2019/1

Opis projektu:

Projekt ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa metotreksatu i cyklosporyny na zdrowie dzieci z AZS (Atopowe Zapalenie Skóry) poprzez ocenę wpływu leków na nasilenie zmian chorobowych, parametry laboratoryjne, funkcję narządów wewnętrznych oraz jakość życia. Wierzymy, że wdrażanie tych interwencji dzieciom z AZS przyczyni się do poprawy ich stanu zdrowia, także w aspekcie emocji i psychiki.

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) jest przewlekłą zapalną chorobą skóry, która częściej występuje u dzieci niż u dorosłych. Dostępne obecnie terapie nie dają możliwości wyleczenia AZS, a stosowane leki powodują jedynie remisję zmian skórnych jak i objawów podmiotowych. Aktualnie podstawą leczenia AZS jest terapia miejscowa, która nie zawsze jest wystarczająca do kontrolowania umiarkowanej i ciężkiej postaci AZS u niektórych pacjentów, którzy mogą wymagać leczenia systemowego, aby uzyskać wystarczającą kontrolę objawów. W związku z powyższym tak ważna jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania klasycznych leków immunosupresyjnych, takich jak cyklosporyna czy metotreksat u dzieci i młodzieży z AZS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, wymagających leczenia systemowego.

Beneficjent

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Główny Badacz Koordynator

prof. dr hab. n.med. Joanna Narbutt

Kategorie: