RemiRit

Tytuł projektu: Personalizowane leczenie immunosupresyjne z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA – randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne

Dane projektu

Finansowanie projektu: 9 999 999,98 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 833 293.80 PLN), Projekt finansowany ze środków ABM

Opis projektu:

RemiRit jest wieloośrodkowym badaniem klinicznym IV fazy, oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo nowego schematu leczenia immunosupresyjnego z użyciem rituximabu u pacjentów z układowym zapaleniem naczyń z obecnością przeciwciał ANCA.

Układowe zapalenia z obecnością przeciwciał ANCA (AAV) to grupa chorób rzadkich lub ultrarzadkich. Roczna zachorowalność szacowana jest na 0,5-20 osób na milion. AAV to układowe zapalenie dotyczące głownie małych naczyń, które charakteryzuje się zmianami martwiczymi i zapalnymi w ścianie naczyniowej oraz obecnością krążących we krwi autoprzeciwciał – ANCA. Podstawą leczenia tej grupy chorób jest terapia immunosupresyjna, składająca się z fazy indukcji remisji oraz leczenia podtrzymującego. Podstawą leczenia indukującego są duże dawki glikokortykosteroidów oraz lek immunosupresyjny: cyklofosfamid, rituximab lub kombinacja obu tych leków, rzadziej stosowane są inne preparaty. Leczenie podtrzymujące remisję prowadzone jest z użyciem małych dawek glikokortykosteroidów oraz azatiopryny lub rituximabu.

Celem badania jest wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa zoptymalizowanego schematu terapii indukującej i podtrzymującej z użyciem rituximabu. Do części I badania (leczenie indukujące) zostanie włączonych 160 pacjentów z nowym rozpoznaniem lub nawrotem AAV, którzy następnie zostaną ponownie zrandomizowani do II części badania (leczenia podtrzymującego).

Dodatkowo, planowane jest wykonanie badania sekwencjonowania całego egzomu w celu ustalenia predyspozycji genetycznych do rozwoju choroby, jej przebiegu i odpowiedzi na leczenie.

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy (Lider),

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Partner),

Gdański Uniwersytet Medyczny (Partner),

Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenia Naczyń „Vasculitis” (Partner).

Główny Badacz Koordynator

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii,

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

Kierownik zespołu badawczego UMED

prof. Ilona Kurnatowska

Kategorie: