Car-NET

Tytuł projektu: Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network

Dane projektu

Finansowanie projektu: 99 175 109,82 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 8 233 870,97 PLN), Projekt finansowany ze środków ABM

Opis projektu:

Terapia CAR-T jest znaczącym przełomem w medycynie, jednak jej dostępność w Polsce jest ograniczona co wynika z dużych kosztów produktów komercyjnych i wymagań wobec ośrodków leczących.

Celem projektu jest: 1) optymalizacja terapii w oparciu o badania i produkcję w Polsce, 2) opracowanie CAR T-cells w nowych wskazaniach, 3) zwiększenie dostępności dzięki ograniczeniu kosztów produktu i stworzeniu sieci kompetentnych ośrodków, 4) stworzenie nowoczesnej bazy naukowej i klinicznej do rozwoju tej terapii.

Planuje się uruchomienie produkcji CAR T-cells w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Z udziałem wszystkich partnerów konsorcjum zostanie stworzone centrum doskonałości – „inkubator” dla naukowców chcących prowadzić przedkliniczne i kliniczne badania w obszarze terapii adoptywnych. Zostanie powołana rada naukowa, mająca za zadanie konsultować i opiniować projekty badawczo-rozwojowe oraz wskazywać optymalne miejsce ich realizacji.

Projekt realizowany w ramach konkursu ABM/2020/4.

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) – Lider

Partnerzy:

  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB)
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM)
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHiT)
  • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (SKPP)
  • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (SU1)
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP)
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM)
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMŁ)

Główny Badacz Koordynator

prof. Sebastian Giebel

Kierownik zespołu badawczego UMED:

prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske

prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski

Kategorie: