FlexiOss

Tytuł projektu: Safety and efficacy of implanted bio-composite for bone regeneration FlexiOss in patients with primary and secondary bone defects.

Dane projektu

Opis projektu:

Prospektywne, nierandomizowane, wieloośrodkowe badanie, którego celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności implantacji biokompozytu FlexiOss, jako materiału kościozastępczego u pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi ubytkami kostnymi.

dr n.med. Stanisław Pomianowski

Kategorie: